Telefoon 020-6450292 | 06-21172494
Home Baken 10, 1186 DC Amstelveen
De Psychologische Probleemoplossers

Algemene leveringsvoorwaarden van Psycom Beheer B.V. voor individuele trainingen

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Psycom Beheer b.v. (verder Psycom te noemen) zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle vormen van de diensten (individuele trainingen, seminars en individuele adviezen).

1. Door schriftelijke dan wel mondelinge inschrijving geeft de cliënt te kennen deze algemene voorwaarden te accepteren. Aanmeldingen worden als definitief en bindend gezien indien telefonisch, mondeling dan wel schriftelijk of via e-mail datum (data) en tijdstip(pen) zijn vastgelegd.

2. Copyrights

Psycom Beheer b.v. behoudt alle auteursrechten en rechten van intellectuele en industriële eigendom, licenties hoe ook verder genaamd, die betrekking hebben op de door Psycom geleverde of gehanteerde diensten en/ of hulpmiddelen. Cliënt is niet gerechtvaardigd enig door Psycom verschaft trainingsmateriaal waarop vermelde rechten rusten te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in gebruik te geven, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de cliënt per overtreding een direct door Psycom opeisbare boete van €1.000,- terwijl cliënt overigens aansprakelijk blijft voor de schade die Psycom lijdt, dan wel zal lijden ten gevolge van deze overtreding.

3. Betalingscondities

Cliënt dient de verzonden rekening voor aanvang van de training te voldoen. In uitzonderlijke gevallen kan de factuur op de trainingsdag contant dan wel via cheques worden voldaan. Indien de cliënt in gebreke blijft zal een rente van 1% per maand in rekening worden gebracht, zonder dat daartoe ingebrekestelling of nadere aanzegging noodzakelijk is, ingaande de (eerste) trainingsdag. Voor rekening van cliënt zijn alle kosten, zowel in- als buiten rechte, die door Psycom gemaakt moeten worden ter verkrijging van betaling van de rekening. De kosten van buitengerechtelijke incasso worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom.

4. Annulering

Aan annulering zijn de volgende kosten verbonden:

  • Tien dagen voor de (eerste) trainingsdag: 0% (kosteloos)
  • Vijf tot en met negen dagen: 25%
  • Twee tot en met vier dagen: 50%
  • Een dag voor aanvang van de training, of op de trainingsdag: 100%

5. Wijziging

Bij door de cliënt opgegeven wijziging van datum en tijdstip kunnen de volgende kosten in rekening gebracht worden:

  • Vijf dagen of langer voor aanvang van de training: 0% (kosteloos)
  • Twee tot en met vier dagen: 20%
  • Een dag voor aanvang van de training, of op de trainingsdag: 30%

Van deze annulerings- en wijzigingsregeling kan alleen worden afgeweken indien deze het gevolg is van ziekte of ongeval. (Hiervoor dienen de geëigende documenten te worden overlegd.)

Website door Goforit

To Top